Doelstelling

Behoud van het kerkgebouw Sint Antonius Abt en het daaraan gebouwde Patronaatsgebouw voor de dorpsgemeenschap in Eerde (Noord-Brabant).

Beleidsplan

  • Waar mogelijk invloed uitoefenen op de plannen ten gunste van behoud en restauratie van de kerkgebouwen.
  • Genereren van financiële middelen door schenkingen, giften en subsidies.
  • Generen van financiële middelen door werving van ”Vrienden” die ons met een jaarlijkse contributie ondersteunen.

Download het beleidsplan van Vrienden van de Eerdse Kerk 2022-2023

Kerk in 2013.

Bestuur

De Stichting Vrienden van de Eerdse Kerk werd opgericht op 18 september 2015 in aanwezigheid van mr. Van den Boogaart en een groot aantal belangstellenden. De Stichting heeft inmiddels de Culturele ANBI-status gekregen.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat momenteel uit 4 leden:

Voorzitter: Eric Krol
Secretaris: Dorrit van der Burgt
Penningmeester: Bart van Geffen
Bestuurslid: Bernard Mobers

Beloningsbeleid

Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door onbetaalde vrijwilligers die – indien daar behoefte aan is – door het bestuur zullen worden benaderd. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben – zoals is vastgelegd in de oprichtingsakte van de stichting – wel recht op een vergoeding van de door hen gemaakte kosten tijdens de uitoefening van hun functie.

Financiën

Jaarverslag

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan een kalenderjaar. Aan het einde van ieder kalenderjaar worden de boeken gesloten en maakt de penningmeester een balans op met een overzicht van de baten en lasten. Het goedgekeurde jaarverslag wordt gepubliceerd op deze website.
Het boekjaar 2022 werd afgesloten met een negatief resultaat van € 726,21 wat resulteerde in een te goed van  € 23.725,87.

Download het jaarverslag 2015
Download het jaarverslag 2016
Download het jaarverslag 2017
Download het jaarverslag 2018
Download het jaarverslag 2019
Download het jaarverslag 2020
Download het jaarverslag 2021
Download het jaarverslag 2022

Begroting

Op het eind van ieder boekjaar wordt door het bestuur een financiële begroting voor het komende jaar vastgesteld.

Voor 2023 werd begroot een inkomstenpost van € 250 en een uitgavepost van € 950 met een negatief resultaat van € 700. Het batig saldo 2023 zal dan uitkomen op € 23.025 wat wordt gereserveerd voor het herinrichten van de nieuwe kapel en behoud van het kerkgebouw voor Eerde.

Download de begroting 2017
Download de begroting 2018
Download de begroting 2019
Download de begroting 2020
Download de begroting 2022
Download de begroting 2023