Doelstelling

Behoud van het kerkgebouw Sint Antonius Abt en het daaraan gebouwde Patronaatsgebouw voor de dorpsgemeenschap in Eerde (Noord-Brabant).

Beleidsplan

  • Uitvoeren van noodzakelijk onderhoud voor het behoud van de gebouwen in overleg met de huidige eigenaar (Parochie Heilige Franciscus Veghel) en de beheerder van de kerkgebouwen (Beheers commissie Eerde).
  • Genereren van financiële middelen door schenkingen, giften en subsidies.
  • Generen van financiële middelen door werving van ”Vrienden” die ons met een jaarlijkse contributie ondersteunen.
  • Ontwikkelen van plannen samen met parochie, gemeente, provincie en andere instellingen voor (gedeeltelijke) herbestemming van het Kerkgebouw met bijbehorend Patronaatsgebouw.
  • Werving van vrijwilligers

Download het beleidsplan van Vrienden van de Eerdse Kerk 2017-2018

Kerk in 2013.

Bestuur

De Stichting Vrienden van de Eerdse Kerk werd opgericht op 18 september 2015 in aanwezigheid van mr. Van den Boogaart en een groot aantal belangstellenden. De Stichting heeft inmiddels de Culturele ANBI-status gekregen.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met tenminste 3 en maximaal 5 leden. Momenteel bestaand het bestuur uit 5 leden:

Voorzitter: Eric Krol
Secretaris: Geert van der Hofstad
Penningmeester: Anton van Hooft
Bestuurslid: Bernard Mobers
Bestuurslid: Dorrit van der Burgt

Beloningsbeleid

Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door onbetaalde vrijwilligers die – indien daar behoefte aan is – door het bestuur zullen worden benaderd. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben – zoals is vastgelegd in de oprichtingsakte van de stichting – wel recht op een vergoeding van de door hen gemaakte kosten tijdens de uitoefening van hun functie.

Oprichting van de Stichting op 18 september 2015. V.l.n.r. Anton van Hooft, Mark Verhagen, Eric Krol, Geert van der Hofstad, mr. Bram van den Boogaart en Bernard Mobers.

Activiteiten

Om ondersteunende leden en middelen te werven zijn wij jaarlijks aanwezig op de jaarmarkt d’Eerd Presenteert en op de kerstmarkt in gemeenschapshuis de Brink.

Verder hebben wij op 11 september 2016 het kerkgebouw opengesteld in kader van Open Monumentendag die in het teken stond van de iconen en symbolen. Er werden rondleidingen gegeven en er was de mogelijkheid de toren te bezichtigen en van daaruit de omgeving Eerde te verkennen. Naast het informatieve deel werd de bijeenkomst met zang en muziek opgeluisterd door Annelieke Merx.

Jaarmarkt d’Eerd Presenteert in 2016.

Financiën

Jaarverslag

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan een kalenderjaar. Aan het einde van ieder kalenderjaar worden de boeken gesloten en maakt de penningmeester een balans op met een overzicht van de baten en lasten. Het goedgekeurde jaarverslag wordt gepubliceerd op deze website.
Het boekjaar 2019 werd afgesloten met een positief resultaat van € 2.040,89 wat resulteerde in een te goed van € 23.643,98.

Download het jaarverslag 2015
Download het jaarverslag 2016
Download het jaarverslag 2017
Download het jaarverslag 2018
Download het jaarverslag 2019

Begroting

Op het eind van ieder boekjaar wordt door het bestuur een financiële begroting voor het komende jaar vastgesteld.

Voor 2020 werd begroot een inkomstenpost van € 3.400,00 en een uitgavepost van € 860,00 met een positief resultaat van € 2.540,00. Het batig saldo 2020 zal dan uitkomen op € 26.183,98 wat wordt gereserveerd voor het herinrichten van de nieuwe kapel en behoud van het kerkgebouw voor Eerde.

Download de begroting 2017
Download de begroting 2018
Download de begroting 2019
Download de begroting 2020